ERVARING

Michiel vervult al meer dan 15 jaar verschillende functies en rollen binnen het sociaal domein, met als expertisegebied sport, bewegen en gezondheid. Zo is hij werkzaam geweest als docent, combinatiefunctionaris, projectleider, kwartiermaker, fondsenwerver, manager, teamleider, teamcoach en (senior)beleidsadviseur. Hieronder een greep van de werkzaamheden die hij heeft gedaan in de agelopen jaren.   

Beleidswerkzaamheden:


 • Teamcoach van (sport)beleidsadviseurs en MT lid van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.
 • Accounthouder voor het lokale Sportservicebureau en uitvoerende organisaties combinatiefuncties.

 • Schrijven van nieuwe sportnota's en (tussen)tijds evalueren van sportnota's.

 • Betrokken bij het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de transformatie van een traditioneel en gesloten sportpark tot een modern en open sportpark.
 • Ontwikkelen en monitoren van een aanpak vandalisme op sportaccommodaties.
 • Opstellen nieuw beleid en capaciteitsbehoefte voor de binnen-, buiten- en zwemsport.
 • Betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe gymzalen, sporthallen, turnhal en zwembaden.
 • Ontwikkeling beleid voor de regeling combinatiefuncties, buurtsportcoaches en de Brede SPUK / GALA.
 • Gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de de Brede SPUK en GALA.

Vertaling beleid naar uitvoering:


 • Vertaalslag maken van het gemeentelijk sport, cultuur en welzijn beleid naar de uitvoering en gemeenten hierin adviseren.
 • In opdracht van gemeenten implementeren en uitvoeren van de regeling combinatiefuncties (sport en cultuur), regeling buurtsportcoaches en het kinder- en jongerenwerk, inclusief het realiseren van cofinanciering voor deze regelingen.
 • In opdracht van gemeenten ontwikkelen en uitvoeren van verschillende sportstimuleringsprojecten en het schrijven van voortgangs- en eindrapportages van deze projecten.
 • Onderhouden van contacten met gemeenten, schoolbesturen, sportverenigingen, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere instanties die betrokken zijn de uitvoering van de projecten.
 • Zitting genomen in de begeleidingsgroep Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) voor een gemeente.
 • Ontwikkeling van een aanpak voor talentontwikkeling in een wijk, waarin combinatiefunctionarissen sport, cultuur en welzijn en relevante maatschappelijke organisaties nauw samenwerken en integrale oplossingen bedenken voor maatschappelijk vraagstukken in de wijk.

 • Ontwikkeling en implementatie van sportklassen binnen het voortgezet onderwijs en het toen nieuwe sectorprogramma binnen het VMBO; Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV).

Management en strategie:


 • Gebouwd aan een zelf organiserend team van (sport)beleidsadviseurs voor een gemeente en zitting genomen in het MT van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.
 • Implementatie van zelf organiserende en wijk gerichte teams voor verschillende lokale sportservicebureau's.
 • Leiding gegeven aan drie teams van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches sport, cultuur, lezen/media en welzijn (kinder- en jongerenwerkers).
 • Leiding gegeven aan team strategie en onderzoek van een lokaal sportservicebureau, verantwoordelijk voor fondsenwerving, meten effectiviteit van de dienstverlening en het implementeren van nieuwe werkwijze en methodieken.

 • Schrijven van subsidieaanvragen, managementrapportages en subsidieafrekeningen van verschillende gemeentelijke opdrachten en fondsen.
 • Ondersteund bij de nieuwe strategievorming lokaal sportservicebureau (sport en bewegen binnen het sociaal domein).
 • Betrokken geweest bij de ontwikkeling van een prestatiegerichte netwerkorganisatie binnen een gemeente.
 • Ontwikkeling van een methodiek om de resultaten te monitoren en doelen periodiek bij te stellen.
unsplash